PRAWIE WSZYSTKO O GRANTACH NAUKOWYCH. WNIOSKOWANIE, UMOWY, PROCEDURY, ASPEKTY PODATKOWE

27 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE PRAWIE WSZYSTKO O GRANTACH NAUKOWYCH. WNIOSKOWANIE, UMOWY, PROCEDURY, ASPEKTY PODATKOWE

Warszawa, 21 listopada 2017 r.

Program

10:00    Wykład: Model finansowania projektów badawczych w Polsce:

– Miejsce modelu projektowego w systemie publicznego finansowania nauki.

– Udział finansowania projektowego w Polsce na tle wybranych państw OECD.

– Wielkość środków dystrybuowanych w ramach finansowania projektowego.

– Postrzeganie modelu projektowego przez polskich naukowców.

Dr Marzena Feldy, Kierownik Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

11:00    Wykład: Aspekty praktyczne pozyskiwania funduszy krajowych i finansowania grantów w jednostkach naukowo-badawczych:

• źródła poszukiwania informacji o finansowaniu projektów krajowych,

• krajowe instytucje finansujące projekty,

• rodzaje i terminy konkursów finansujących badania,

• opracowanie wniosku projektowego (aspekty formalne, merytoryczne, generator wniosków),

• umowa konsorcjum,

• protesty i odwołania od decyzji instytucji finansującej,

• umowa projektowa i raportowanie – na co zwrócić szczególną uwagę?

• kontrola i audyt projektu.

Ewa Mendec, Kierownik Biura Obsługi Projektów Krajowych w Centrum Zarządzania Projektami Politechnika Śląska

12:00    Przerwa, poczęstunek

12:30    Wykład: Dylematy finansowania badań w modelu grantowym:

• Założenia modelu grantowego – nowe zarządzanie publiczne.

• Rankingi i algorytmizacja oceny pracy naukowej.

• Zmiana modelu uprawiania nauki.

• Zwycięzcy i przegrani kompetytywnego modelu: podejście paradygmatyczne.

• Krytyka i alternatywne sposoby finansowania pracy badawczej.

• Perspektywy finansowania nauki w Polsce.

Filip Konopczyński, członek Zarządu i analityk Fundacji Kaleckiego

13:30    Wykład: Charakter prawny umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich.

Umowa o dofinansowanie projektu jest jednym z podstawowych instrumentów wdrażania programów opera-cyjnych – takich jak np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Umowa o dofinansowanie, w świetle przepi-sów prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego, określa prawa i obowiązki jej stron – a więc zarówno bene-ficjenta, jak i instytucji publicznych, odpowiedzialnych za udzielanie pomocy ze środków europejskich. W przy-padku naruszenia przez beneficjenta postanowień umowy, dochodzi do wystąpienia nieprawidłowości, obligu-jącej instytucje publiczne do odebrania beneficjentowi całości lub części dofinansowania. Równocześnie, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i cywilnych podkreśla, że umowa o dofinansowanie stanowi mechanizm, zabezpieczający prawa beneficjenta oraz chroniący go przed ryzykiem arbitralności działań administracji publicznej.

Celem wykładu jest przedstawienie, na jakie obowiązki umowne winien zwrócić uwagę wnioskodawca czy beneficjent, by legalnie i bezpiecznie – w świetle postanowień umowy – uzyskać i utrzymać dofinansowanie. W toku wykładu zostaną przedstawione

Dr Przemysław Pytlak, radca prawny

14:30    Przerwa

14:50    Wykład: PIT od grantów naukowych:

• Środki otrzymane w ramach grantu jako przychód naukowca;

• Zakres stosowania przepisów o całkowitym zwolnieniu podatkowym;

• Przepisy przewidujące częściowe zwolnienie podatkowe;

• Polscy naukowcy za granicą: opodatkowanie w kraju pobytu i unikanie podwójnego opodatkowania;

• Skutki podatkowe wybranych programów grantowych: Mobilność Plus, Stypendia dla wybitnych młodych naukowców i Erasmus +;

• Zagraniczny naukowiec w Polsce.  

Piotr Kaim, ekspert miesięcznika Rachunkowość

16:00    Zakończenie seminarium.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 21 listopad 2017 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

550 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 10 listopada 2017 r.

650 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 11 listopada 2017 r.

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/pwobn/formularz_mj.php

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

formularz_17-11-21_granty