Zebranie Ogólne Doktorantów Wydziału Filologicznego 10 I 2018 [WAŻNE]

Drodzy Doktoranci!

Zapraszamy Was na zebranie ogólne Doktorantów Wydziału Filologicznego, które odbędzie się 10 stycznia 2018 r. (środa) o godzinie 18:30 w sali 1.17. 
 
Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory przedstawicieli do Rady Wydziału. Porozmawiamy także o propozycjach zmian w arkuszu oceny doktoranta, które sygnalizowaliście mailowo.
Bardzo prosimy o liczne przybycie.

Stypendium w Austrii im. Richarda Plaschka / obszary badawcze: historia Austrii, archeologia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo

Austriackie Forum Kultury w Warszawie zaprasza do zapoznania się z
ofertą Stypendium im. Richarda Plaschka, które skierowane s a do osób z
tytułem naukowym doktora lub do doktorantek i doktorantów naukowo
zajmujących się historią Austrii, zwłaszcza w połączeniu z innymi
naukami: archeologią, językoznawstwem, literaturoznawstwem czy
kulturoznawstwem.

Dokładną informację o stypendium znaleźć można na stronie www.austria.org.pl<http://www.austria.org.pl> w zakładce GRANTY, na stronie www.grants.at<http://www.grants.at> oraz od linkami:
https://grants.at/?=MjA3MzZfMjE4OTlfMQ   i https://grants.at/?=MjA5NjhfMjIxMzNfMA

Termin złożenia dokumentów na miejscu w Austrii upływa 1.03.2018. Pobyt
stypendialny na jednym z uniwersytetów w Austrii lub w placówce
badawczej trwać będzie od 4 do 12 miesięcy a stypendium wynosić będzie
1.150 Euro miesięcznie.

Zapraszamy Państwa do przekazania tego zaproszenia na wydziały, których pracownice i pracownicy naukowi mogliby być zainteresowani skorzystaniem ze stypendium.

Przy okazji zapraszamy także do zapoznania się z pozostałymi ofertami
grantów w Austrii na naszej stronie internetowej.

Promocja dorobku naukowego. Relacje nauki z mediami – 24 stycznia 2018

Program:

10:00    Wykład i dyskusja: Podstawowe zasady promocji nauki. Promocja nauki w mediach tradycyjnych i elektronicznych. Popularyzacja dokonań naukowych – relacje o wynikach badań a język i specyfika  mediów. Rola rzeczników prasowych uczelni w promocji dokonań naukowych – czym powinny się charakteryzować materiały prasowe.

Dr Edwin Bendyk, redaktor Tygodnika Polityka

12:00    Przerwa, poczęstunek

12:30    Wykład i konsultacje: Proces kształtowania się relacji nauki z mediami. Promocja badań naukowych poza światem akademicki ma wpływ na promocję dorobku naukowego w świecie naukowym. Jednym ze sposób na osiągnięcie tego efektu jest współpraca z dziennikarzami. Jak zbudować z nimi relację? Kiedy i po co angażować ich w promocję badań naukowych? Jak to zrobić?

Natalia Osica, dyrektor zarządzający, Science PR

14:00    Przerwa na kawę

14:20    Wykład: Nie tylko blogi naukowe – alternatywne metody promocji i upowszechniania nauki:

– blogi naukowe – czy jeszcze warto je prowadzić wobec spadających zasięgów?

– nieoczywiste media społecznościowe,

– znaczenie prawa do ponownego wykorzystania tekstów i danych,

– wsparcie ze strony wydawców czasopism naukowych.

Marcin Wilkowski, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki, Uniwersytet Warszawski

15:30    Zakończenie seminarium.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 24 stycznia 2018 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

550 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 12 stycznia 2018 r.

650 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 13 stycznia 2018 r.

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu formularz_18-01-24_nauka

bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/pdn/formularz_mj.php

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

Stypendium im. Anny Stadnickiej dla badaczy historii literatury i kultury polskiej

Do 20 listopada trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Anny Stadnickiej organizowanego przez Fundację im. Maurycego Mochnackiego. Jest on adresowany do młodych naukowców prowadzących badania w zakresie historii literatury polskiej. Stypendium w roku akademickim 2017/2018 wynosi 10 000 zł (stypendium roczne) lub 5 000 zł (stypendium semestralne). O wsparcie mogą się ubiegać wyróżniający się doktoranci studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku. Stypendium przyznawane jest na ukończenie pracy doktorskiej, na okres roku akademickiego lub na semestr.

Więcej informacji:
http://www.mochnacki.org/wydarzenia/156-stypendium-im-anny-stadnickiej-nabor-wnioskow
Źródło: Fundacja im. Maurycego Mochnackiego (mochnacki.org)

PRAWIE WSZYSTKO O GRANTACH NAUKOWYCH. WNIOSKOWANIE, UMOWY, PROCEDURY, ASPEKTY PODATKOWE

27 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE PRAWIE WSZYSTKO O GRANTACH NAUKOWYCH. WNIOSKOWANIE, UMOWY, PROCEDURY, ASPEKTY PODATKOWE

Warszawa, 21 listopada 2017 r.

Program

10:00    Wykład: Model finansowania projektów badawczych w Polsce:

– Miejsce modelu projektowego w systemie publicznego finansowania nauki.

– Udział finansowania projektowego w Polsce na tle wybranych państw OECD.

– Wielkość środków dystrybuowanych w ramach finansowania projektowego.

– Postrzeganie modelu projektowego przez polskich naukowców.

Dr Marzena Feldy, Kierownik Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

11:00    Wykład: Aspekty praktyczne pozyskiwania funduszy krajowych i finansowania grantów w jednostkach naukowo-badawczych:

• źródła poszukiwania informacji o finansowaniu projektów krajowych,

• krajowe instytucje finansujące projekty,

• rodzaje i terminy konkursów finansujących badania,

• opracowanie wniosku projektowego (aspekty formalne, merytoryczne, generator wniosków),

• umowa konsorcjum,

• protesty i odwołania od decyzji instytucji finansującej,

• umowa projektowa i raportowanie – na co zwrócić szczególną uwagę?

• kontrola i audyt projektu.

Ewa Mendec, Kierownik Biura Obsługi Projektów Krajowych w Centrum Zarządzania Projektami Politechnika Śląska

12:00    Przerwa, poczęstunek

12:30    Wykład: Dylematy finansowania badań w modelu grantowym:

• Założenia modelu grantowego – nowe zarządzanie publiczne.

• Rankingi i algorytmizacja oceny pracy naukowej.

• Zmiana modelu uprawiania nauki.

• Zwycięzcy i przegrani kompetytywnego modelu: podejście paradygmatyczne.

• Krytyka i alternatywne sposoby finansowania pracy badawczej.

• Perspektywy finansowania nauki w Polsce.

Filip Konopczyński, członek Zarządu i analityk Fundacji Kaleckiego

13:30    Wykład: Charakter prawny umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich.

Umowa o dofinansowanie projektu jest jednym z podstawowych instrumentów wdrażania programów opera-cyjnych – takich jak np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Umowa o dofinansowanie, w świetle przepi-sów prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego, określa prawa i obowiązki jej stron – a więc zarówno bene-ficjenta, jak i instytucji publicznych, odpowiedzialnych za udzielanie pomocy ze środków europejskich. W przy-padku naruszenia przez beneficjenta postanowień umowy, dochodzi do wystąpienia nieprawidłowości, obligu-jącej instytucje publiczne do odebrania beneficjentowi całości lub części dofinansowania. Równocześnie, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i cywilnych podkreśla, że umowa o dofinansowanie stanowi mechanizm, zabezpieczający prawa beneficjenta oraz chroniący go przed ryzykiem arbitralności działań administracji publicznej.

Celem wykładu jest przedstawienie, na jakie obowiązki umowne winien zwrócić uwagę wnioskodawca czy beneficjent, by legalnie i bezpiecznie – w świetle postanowień umowy – uzyskać i utrzymać dofinansowanie. W toku wykładu zostaną przedstawione

Dr Przemysław Pytlak, radca prawny

14:30    Przerwa

14:50    Wykład: PIT od grantów naukowych:

• Środki otrzymane w ramach grantu jako przychód naukowca;

• Zakres stosowania przepisów o całkowitym zwolnieniu podatkowym;

• Przepisy przewidujące częściowe zwolnienie podatkowe;

• Polscy naukowcy za granicą: opodatkowanie w kraju pobytu i unikanie podwójnego opodatkowania;

• Skutki podatkowe wybranych programów grantowych: Mobilność Plus, Stypendia dla wybitnych młodych naukowców i Erasmus +;

• Zagraniczny naukowiec w Polsce.  

Piotr Kaim, ekspert miesięcznika Rachunkowość

16:00    Zakończenie seminarium.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 21 listopad 2017 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

550 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 10 listopada 2017 r.

650 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 11 listopada 2017 r.

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/pwobn/formularz_mj.php

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

formularz_17-11-21_granty

Konferencja naukowa „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW – CZĘŚĆ II”

Nagroda za najciekawszy referat – bon o równowartości 300 zł na dowolne zakupy

(Nagroda wręczana bezpośrednio po zakończeniu konferencji w Krakowie i w Katowicach)

Miejsce Konferencji:
– KRAKÓW 18.11.2017 r., Budynek Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ul. Beera Meiselsa 1

– KATOWICE 08.12.2017 r., Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bogucickiej 3a, 40-226 Katowice

ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNICTWA W  KONFERENCJI WYNOSI JEDYNIE 295 ZŁ 

Celem Konferencji Naukowej pt. „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW – CZĘŚĆ II”, jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Formularz zgłoszeniowy i inne materiały dotyczące konferencji znajdują się tutaj.